Gebruikersvoorwaarden website

Welkom op onze website, www.dameasyfloodbarriers.nl. Als u deze website blijft bezoeken en gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie van Dameasy Flood Barriers B.V.  met u regelen met betrekking tot deze website.

De term ” Dameasy Flood Barriers B.V. ” of “ons ” of “wij” verwijst naar de eigenaars van de website met hoofdkantoor aan de Westersteeg 5a. 1441 AW te Purmerend. Ons bedrijfsregistratienummer is _______________. De term “u” verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  1. De inhoud van de pagina’s van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Deze informatie is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
  2. Noch wij, noch enige derde partij biedt enige garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdlijnen, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en we sluiten nadrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet.
  3. Uw gebruik van informatie of (beeld)materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke vereisten voldoen.
  4. Deze website bevat (beeld)materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden behalve in overeenstemming met de auteursrechtelijke bescherming.
  5. Alle handelsmerken die op deze website zijn gereproduceerd en die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.
  6. Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot schadevergoeding en / of een strafbaar feit zijn.
  7. Van tijd tot tijd kan deze website ook links bevatten naar andere websites. Deze links zijn bedoeld om u meer informatie te geven. Ze betekenen niet dat wij de website (s) goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website (s).
  8. U mag van een andere website of document geen link naar deze website maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dameasy Flood Barriers B.V.
  9. Uw gebruik van deze website en elk geschil dat voortkomt uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

Website disclaimer

De informatie op deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Dameasy Flood Barriers B.V. en hoewel wij ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen enkele garantie of verklaring van enige soort, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde grafische afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook.

Elke afhankelijkheid die u op dergelijke informatie plaatst, is daarom strikt op uw eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade inclusief, zonder beperking, indirecte of vervolgschade of schade, of enig verlies of enige schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle staan ​​van Dameasy Flood Barriers B.V.  Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijving van de mening die erin wordt uitgedrukt.

Alles wordt in het werk gesteld om de website vlot te laten functioneren. Dameasy Flood Barriers B.V. Limited neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en zal niet aansprakelijk zijn voor het feit dat de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.

De gegevens op deze website maken geen deel uit van een contract en dienen slechts als leidraad. Kaarten en plattegronden worden op schaal getekend en de metingen zijn bij benadering. De beoogde kopers moeten zich vergewissen van de juistheid van de details die mondeling of als onderdeel van deze brochure aan hen zijn verstrekt. Dergelijke informatie wordt te goeder trouw verstrekt en wordt als correct beschouwd, maar noch de ontwikkelaar noch zijn vertegenwoordigers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden daarin. De ontwikkelaar behoudt zich het recht voor om de specificaties vóór, of tijdens de constructiefase te wijzigen, aan te passen of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan welke persoon dan ook.

Amendement

Deze voorwaarden en disclaimer zijn onderhevig aan veranderingen en kunnen bijgewerkt door het publiceren van een nieuwe versie op deze website. Om op de hoogte te blijven van de inhoud van deze voorwaarden en disclaimer adviseren wij u om dit document regelmatig te controleren. Het is tevens mogelijk dat u van ons een email ontvangt wanneer er wijzigingen zijn aangebracht.

Producten

Het is dam easy… om onze producten te bestellen

Icoon

Contact

Bel of mail ons

Contact opnemen
Icoon

Webshop

Veilig online bestellen

Bekijk de producten
Icoon

Facebook

Volg ons

Like ons
Icoon

Nieuwsbrief

Ontvang de updates

© 2024 DamEasy. Alle rechten voorbehouden.